​Schorzenia specjalne i kody niepełnosprawności

Kody niepełnosprawności wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (par.32 pkt. 1 Ustawy o Rehabilitacji)

01 U – upośledzenie umysłowe
02 P – choroby psychiczne
03 L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04 O – choroby narządu wzroku
05 R – upośledzenie narządu ruchu
06 E – epilepsja
07 S – choroby układu oddechowego i krążenia
08 T – choroby układu pokarmowego
09 M – choroby układu moczowo-płciowego
10 N – choroby neurologiczne
11 I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwieżęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera

Schorzenia specjalne (uprawniające do podwyższonego dofinansownia SODiR):

01 U – upośledzenie umysłowe
02 P – choroby psychiczne
04 O – choroby narządu wzroku (tylko stopień umiarkowany i znaczny – BON-I-5232-13-PM/11)
06 E – epilepsja
12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm

Schorzenia te muszą być udokumentowane orzeczeniami o niepełnosprawności. Na orzeczeniach o niepełnosprawności muszą widnieć odpowiednie kody niepełnosprawności. W przypadku, gdy na orzeczeniu widnieje kilka kodów niepełnosprawności, wystarczy że jeden z nich będzie kodem ze schorzeń specjalnych, abyśmy mogli ubiegać się o podwyższone dofinansowanie.