Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS za trzy miesiące (tarcza antykryzysowa)

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników oraz samozatrudnieni mogą się ubiegać o zwolnienie ze składek ZUS.


Zwolnienie to obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.


Zwolnienie ze składek dla osób samozatrudnionych dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r., u których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie był wyższy niż 15 681 zł. Zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru, czyli składki społeczne od kwoty 3136,20zł i składkę zdrowotną od kwoty 4026,01 zł.


Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. na druku RDZ trzeba złożyć do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. Do wniosku należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną, którą można znaleźć na stronach ZUS. Jeśli mamy obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS to również należy to zrobić.

Wniosek można przesłać za pomocą ZUS PUE.

Po zalogowaniu na www.pue.zus.pl przechodzimy na zakładkę Płatnik, następnie Usługi oraz Katalog usług. Wyszukujemy druk RDZ, wypełniamy i podpisujemy np. przez ePUAP.


Płatnicy, którzy na dzień 29 lutego 2020 mieli zgłoszonych w ZUS mniej niż 10 osób mogą uzyskać zwolnienie ze składek za swoich pracowników. Nie ma tutaj ograniczeń w wysokości składek, z których będziemy mogli być zwolnieni.
Wniosek składamy w ten sam sposób, jak w przypadku samozatrudnionych – na druku RDZ.

Ze zwolnienia nie mogą korzystać podmioty, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, m.in. składek pobieranych przez ZUS.