Koszty płacy uwzględniane przy dofinansowaniach

Do kosztów płacy, które możemy uwzględnić przy dofinansowaniu należy zaliczyć:

  • wynagrodzenia brutto (za pracę, za godziny nadliczbowe, za czas przestoju, urlopu wypoczynkowego itd.),
  • premie i nagrody (regulaminowe, uznaniowe),
  • dodatki (np. stażowe)

 • wynagrodzenie chorobowe,
 • składki płacone przez pracodawcę na (ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy (od 01.04.2020 – można zrobić korekty od 01.01.2019 i uwzględnić w kosztach płacy Fundusz Solidarnościowy) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Do kosztów płacy NIE wlicza się nie będących wynagrodzeniem świadczeń, np.:

 • zasiłków, w tym zasiłku chorobowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ekwiwalentów, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • dodatków mieszkaniowych oraz innych dodatków o świadczeniowym charakterze,
 • odpraw,
 • zapomóg.
 • ryczałtów pieniężnych za używanie do celów pozasłużbowych samochodu stanowiącego własność pracownika
 • diet i kosztów przejazdu w związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej.

Począwszy od dofinansowań za grudzień 2012, tolerowane jest 14 dniowe opóźnienie w poniesieniu kosztów płacy. Oznacza to, że jeśli spóźnimy się z zapłatą wynagrodzenia, składek ZUS lub podatku od wynagrodzeń i opóźnienie to nie będzie dłuższe niż 14 dni będziemy mogli wnioskować o dofinansowanie. (art. 26a ust. 1a1 pkt. 3 Ustawy)
Nadal jednak wniosek o wypłatę dofinansowania nie może być złożony wcześniej niż wypłata wynagrodzenia pracownikowi. Od 1 lipca 2016 roku dofinansowanie NIE PRZYSŁUGUJE do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku.

UWAGA!
Jeśli spóźnimy się z zapłatą któregokolwiek ze składników powyżej 14 dni dofinansowanie nie będzie przysługiwało w ogóle.

PFRON będzie mógł zbadać terminowość poniesienia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika nie wcześniej niż podczas kontroli lub wszczętego postępowania sprawdzającego u pracodawcy. Terminowość zapłaty składek ZUS sprawdzana jest przez PFRON bezpośrednio w systemie ZUS.
Jeśli zostaną podczas takiej kontroli wykryte nieprawidłowości w wysokości dofinansowań lub zakwestionowana zostanie terminowość ponoszenia kosztów płacy może się to zakończyć koniecznością dokonania przez pracodawcę zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania wraz z odsetkami.

Od 1 stycznia 2019 kwota miesięcznych należnych składek opłaconych do ZUS z uchybieniem terminu nie może przekroczyć wysokości 2% składek należnych za dany miesiąc. Oznacza to, że w przypadku niedopłacenia małej kwoty ZUS (np. przez pomyłkę) dofinansowanie będzie przysługiwało.